KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010 - resultater fra merkeforsøket - 2011-05-24 
 I 2010 ble laks pÃ¥ tur inn Namsenfjorden fanget i kilenøter og merket. 89 laks ble merket med radiomerker mens en større andel ble merket med Lea-merker. Rapport fra fjorÃ¥rets merkingsprosjekt er nÃ¥ ferdig. Se vedlagte pdf-fil.
 Beskatninigsraten for radiomerket laks som vandret opp i Namsenvassdraget i 2010 var 22-29 % (13-17 av 58 laks). Beskatningsraten oppgis ikke som et eksakt tall, fordi fire laks forsvant fra elva og var sannsynligvis urapporterte gjenfangster, men vi kan ikke utelukke for eksempel teknisk feil pÃ¥ senderne. Minst 76 % (13 av 17) av gjenfangstene av radiomerket laks i Namsenvassdraget ble dermed rapportert. Én radiomerket laks ble fanget i Namsen og gjenutsatt. Denne er ikke inkludert i beregningene ovenfor, men hvis vi inkluderer denne, sÃ¥ var det en fangstrate pÃ¥ 24-31 % (14-18 av 58 laks). Beskatningsraten i Namsenvassdraget samme Ã¥r beregnet for Lea-merket laks var mellom 24 og 35 % dersom vi antar at henholdsvis 70 og 50 % av gjenfangstene ble rapportert. Hvis vi antar at 76 % av gjenfangstene ble rapportert, blir estimatet fra Lea-merkingen 22 % beskatning av laks som gikk opp i Namsen. Det var altsÃ¥ et godt samsvar mellom beskatningsrater beregnet ved radiomerking og Lea-merking i 2010. Beskatningsrate som funksjon av hvor stor del av merkene som blir rapportert fulgte samme mønster som i tidligere Ã¥r, men estimatene for 2010 lÃ¥ litt under estimatene for 2007 og 2008. Dersom beskatningsratene fra denne rapporten benyttes til Ã¥ beregne gytebestandsstørrelsen i Namsenvassdraget for 2010, blir resultatet av gytebestandsmÃ¥let for Namsenvassdraget ble nÃ¥dd med god margin.
rapport