KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Mye aktivitet i Namsen - 2011-09-05 
 Fiskesesongen er over men det er likevel stor aktivitet i Namsen. Sorteringsfiske etter rømt oppdrettslaks med kilenot ved Kvatningen er i gang, overvÃ¥kningskameraer er montert ved Sælegghylla, prøver til genetiske analyser fra nesten 1000 yngel er samlet inn og til uka skal NINA prøve ut sin nye El-fiske bÃ¥t i vassdraget.
 Den spesialkonstruerte kilenota for Ã¥ sortere ut rømt oppdrettslaks fra Namsenvassdraget ble satt ut 25. august. Vannføringen har fram til dags dato (5. september) vært moderat til lav. SÃ¥ langt er det fanget 34 laks. 26 av dem ble taksert som villaks og sluppet videre, 7 er avlivet som oppdrettslaks og en lot seg ikke klassifisere ved hjelp av ytre kjennetegn. I tillegg har nota fanget 8 sjøørret. Skjellprøver tas av all fisk og de endelige resultatene er ikke klare før de er analysert. Fettfinneprøver til genetiske analyser tas av den rømte oppdrettslaksen. PÃ¥ grunn av lite nedbør og lav vannføring har det vært lite fangst de siste dagene. Kilenotfisker Leif Skorstad som røkter nota mener fisket vil ta seg opp nÃ¥r det nÃ¥ er ventet mer nedbør i indre strøk og dermed økt vannføring i følge NVE. Ved Sellæghylla ble det første kameraet som skulle overvÃ¥ke lakseoppgangen montert 14. august. I alt er nÃ¥ tre kameraer med høy oppløsning montert. Kameraene overvÃ¥ker to av de tre elveløpene ved Sælegghylla. Stor vannføring tidligere i sesongen gjorde at kameraene kom pÃ¥ plass langt senere enn planlagt. De vil likevel gi oss viktig erfaring med sikteforholdene pÃ¥ lokaliteten og dessuten viktig informasjon om oppdrettslaks kan passere forbi nota ved Kvatingen. I løpet av sesongen har det blitt samlet inn fiskeprøver fra nesten 1000 yngel. Prøvene er samlet inn av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og SWECO. Det skal gjennomføres genetiske analyser av en del av det innsamlede materialet. Dette vil gi oss viktig informasjon om mye rømt oppdrettslaks i overvÃ¥kingsfiske om høsten de siste Ã¥rene kan ha endret villaksstammen i vassdraget. Spennende blir det ogsÃ¥ Ã¥ se om eventuelle endringer er større opp i vassdraget der det fanges mest rømt oppdrettslaks. NINAs nye El-fiske bÃ¥t er spesielt konstruert for Ã¥ kunne fiske i større og dypere vassdrag skal testes i Namsenvassdraget. Vil den gi oss ny kunnskap om hvor ungfisken stÃ¥r og hvor mye det er av den? Testen vil trolig skje i løpet av denne uken.