KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 Godt seminar om rømt oppdrettslaks - 2014-05-09 
 KLV arrangerte 8. mai seminar om rømt oppdrettslaks. Hva gjøres for Ã¥ hindre rømminger, hva skjer nÃ¥r ulykken er ute og hvilke miljøeffekter kan rømt oppdrettslaks gi? Var noen avspørsmÃ¥lene KLV ønsket Ã¥ fÃ¥ oppdaterte svar pÃ¥ under seminaret.
 PÃ¥ programmet sto innlegg fra Miljødirektoratet ved Heidi Hanssen, som informerte forsamlingen om at mange flere laksebestander er truet eller kan allerede være tapt som følge av innkryssing av rømt oppdrettslaks. I seks av 21 undersøkte vassdrag er det allerede pÃ¥vist store genetiske forandringer. StÃ¥le Hansen fra Fiskeridirektoratet snakket om hvordan rømminger fra oppdrettsanlegg følges opp av oppdrettere og myndigheter - hvilke tiltak som settes inn nÃ¥r rømming eller mistanke om rømming blir rapportert. Sten Karlsson fra NINA deltok vellykket pÃ¥ storskjem med innlegg om genetiske endringer i villaks forÃ¥rsaket av rømt oppdrettslaks – og om metoden som er utviklet til Ã¥ kvantifisere endringer. Namsen ble brukt som eksempel og han har funnet at det gjennomsnittlig er 7-10 % genetisk innblanding av oppdrettslaks i Namsenlaksen. Hva dette kan bety for Namsenslaksens overlevelse og produktivitet er usikkert, men resultater fra andre vassdrag tyder pÃ¥ at de kan reduseres. Peder Fiske fra NINA viste at resultater fra overvÃ¥king av rømt oppdrettslaks kan gi grunn til Ã¥ frykte pÃ¥gÃ¥ende genetisk innblanding i mange bestander, og særlig er de smÃ¥ bestandene sÃ¥rbare. Kvalitetsnorm for villaks ble i fjor høst vedtatt av Stortinget og de fleste bestandene skal etter hvert karakteriser etter en femdelt skala, fra svært god til svært dÃ¥rlig. En av kriteriene er genetisk integritet – det vil oftest bety grad av genetisk innblanding fra rømt oppdrettslaks. Blir tilstanden til en bestand karakterisert som dÃ¥rligere enn god skal det vurderes Ã¥ gjennomføres tiltak. Et slikt tiltak kan være Ã¥ fiske ut rømt oppdrettslaks før gytetiden. UNI-Miljø, KLV og NINA har for Fiskeridirektoratet vurdert en rekke ulike metoder. Steril oppdrettslaks, som ikke kan skade villaksen genetisk, ble ogsÃ¥ omtalt pÃ¥ seminaret. Arne Storset fra AquaGen forklarte hvilke aktuelle metoder som benyttes for Ã¥ lage steril oppdrettslaks og at disse ikke regnes som genmodifisering, og viste video av AquaGens robot som er utviklet for Ã¥ sterilisere rogna. I følge Storset er framtidsutsiktene for kommersiell produksjon av steril oppdrettslaks gode. Flere forsøk langs kysten kan tyde pÃ¥ det og det er flere lakseoppdrettere som har søkt pÃ¥ de nye «grønne konsejonene» som vil ta i bruk steril oppdrettslaks. Avslutningsvis informerte Sturla Romstad om hvordan Mattilsynet oppfatter lakselussituasjonen i Namdalen nÃ¥ like før utvandringstidspunktet for laksesmolten. I følge Romstad vil gjennomført brakklegging av oppdrettslokaliteter i problemomrÃ¥det nord for Vikna ha effekt. Det ser likevel ut til at det er problemer med lakselusa enkelte steder, men mange nye metoder for Ã¥ holde lave lusenivÃ¥ i anleggene gjør at han er optimist med tanke pÃ¥ situasjonen i sommer. Fiskeforvalter Anton Rikstad oppsummerte møtet. Rømming og lakselus er de største truslene mot villaksen og bruk av steril oppdrettslaks vil komme og løse førstnevnte problem. Lysarkene fra seminaret vil bli lagt ut innen kort tid.