KLV
Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø

Nyheter

   
 KLV vil hjelpe fisken fram - 2015-01-16 
 KLV har søkt Miljødirektoratet om midler til Ã¥ gjøre SNOs ansatte kvalifiserte til Ã¥ kontrollere at kulverter og stikkrenner ikke stopper fiskens vandringer. Det skal utarbeides et kursopplegg i bruk av blant annet standardiserte metoder for dokumentasjon og rapportering.
 Fisks naturlige vandringsmuligheter i vassdrag er et viktig kvalitetselement og avgjørende for fiskebestanders sunnhet og produksjonsevne. Tekniske inngrep som kan hindre fisks vandringer er et viktig element ved karakterisering og risikovurdering etter vannforskriften. I første rekke er det trolig stikkrenner og kulverter i mindre vassdrag og sidebekker som kan være anlagt uten tilstrekkelig faglig vurdering av om de gir fisk vandringsproblemer. Det finnes ingen systematisk kartlegging av denne type tekniske inngrep og vi vet derfor lite om antall inngrep og hvor stor andel av disse som kan fungere som vandringshindre. Statens naturoppsyn (SNO) er et praktisk feltapparat med 60 lokalkontorer spredt over hele landet. Mer enn 100 ansatte ferdes ofte langs privat og offentlig veinett pÃ¥ vei til og fra oppdrag i utmarka. Med tilstrekkelig kunnskap og opplæring vil disse ogsÃ¥ kunne ha oppmerksomhet pÃ¥ stikkrenner og kultverter under sitt feltarbeid. Ved Ã¥ tilby SNO opplæring i en standardisert metode for registrering og rapportering har man plutselig et stort apparat som kan avsløre skadelig vandringshindre for fisk. MÃ¥let er at fisken skal slippes fram, da mÃ¥ hindre fjernes. Blir prosjektet finansiert vil det i løpet av 2015 bli utarbeidet en veileder og laget et kursopplegg.
Lenke til mer informasjon...