Nyhetsarkiv

KLV
Lysark fra seminar om helsesituasjonen hos ville anadrome laksefisk - 2015-05-08
KLVs seminar i Miljødirektoratet 5. mai handlet om helsesituasjonen hos ville anadrome laksefisk og om denne kan påvirkes av sykdom i lakseoppdrett. Seminaret ble streamet, men det ble ikke gjort opptak. Lysarkene som ble presentert er imidlertid tilgjengelige. Programmet for dagen med linker til lysark finner du vedlagt.

Lysark


Følg fiskehelseseminaret på Skype - 2015-05-04
Fiskehelseseminaret 5. mai blir streamet.Det vil være mulig å følge foredragene, samt stille spørsmål via direktemeldingen i lync. Lenken fungerer dårlig i Chrome, ellers skal det fungere greit med andre nettlesere. Seminaret starter kl 10.00. Program følger vedlagt.

Lenke til mer informasjon...

Program


PÃ¥melding til seminar om helsesituasjonen hos ville anadrome laksefisk - 2015-03-13
Det er nå mulig å melde seg på KLVs fagseminar som har fokus på helsesituasjonen hos ville anadrome laksefisk og hvor spørsmålet om denne kan påvirkes av sykdom i lakseoppdrett stilles. Seminaret vil foregå 5. mai i Miljødirektoratets lokaler (Brattørkaia 15) i Trondheim. Vedlagt følger program for dagen og elektronisk påmeldingsskjema. Frist for påmelding er satt til 27. april. Vel møtt!

Lenke til mer informasjon...

Program


Seminar om helsesituasjonen hos ville anadrome laksefisk - 2015-02-16
KLV planlegger nå et dagseminar om helsesituasjonen hos villaksen* og om denne kan påvirkes av sykdom i lakseoppdrett. Dato for seminaret er satt til 5. mai. Sted er Miljødirektoratet i Trondheim. Program og informasjon om påmelding kommer om kort tid. Sett av datoen så lenge. *Villaks brukes her synonymt om bestander av ville anadrome laksefisk, dvs sjørøye, sjøørret og villaks. ...

Les mer


KLV vil hjelpe fisken fram - 2015-01-16
KLV har søkt Miljødirektoratet om midler til å gjøre SNOs ansatte kvalifiserte til å kontrollere at kulverter og stikkrenner ikke stopper fiskens vandringer. Det skal utarbeides et kursopplegg i bruk av blant annet standardiserte metoder for dokumentasjon og rapportering. ...

Les mer

Lenke til mer informasjon...


Lysark - faglige innlegg på KLVs styremøte - 2014-11-24
Når KLVs styre og fagråd møtes settes det alltid av tid til aktuelle faglige oppdatering. På styre- og fagrådsmøte 19. november sto fire faglige innlegg på programmet. ...

Les mer

Lysark


Elevheftet "Hvem bor i elva di?" oversettes - 2014-11-14
SNO og Kunnskapssenter for laks og vannmiljø (KLV) har siden 2010 hatt et samarbeid innen naturveiledning - villaks. Gjennom ulike fellesprosjekter har vi sammen styrket formidling av kunnskap om villaksen og livet i elva. Elevheftet ”Hvem bor i elva di?” som ble ferdig våren 2014 er et av disse samarbeidsprosjektene. Hovedmålgruppen for heftet er elever på mellomtrinnet, men heftet har vist seg å fungere fint for andre grupper også. Heftet har blitt godt mottatt og det er brukt ved gjennomføring av flere utedager for elever. I høst tok SNO med seg elever i Tana for å leke og lære mer om villaksen med utgangspunkt i elevheftet. Dette var tydeligvis så vellykket at det nå er bestemt at heftet skal oversettes til samisk, russisk og finsk. SNO og Fylkesmannen i Finnmark finansierer oversettingen. Dette betyr at det populære heftet vil nå ut til ennå mange flere enn først antatt. Elevheftet kan lastes ned her.

Elevheftet


Fiskens frie vandring - 2014-11-14
”Fisk skal fritt vandre, fra fjøre til fjell” sto det i loven til Magnus Lagabøte. Fiskens frie gang er dessverre ikke alltid en faktor som vektlegges under anleggsarbeid ved vassdrag, og ikke sjelden medfører slikt arbeid at fiskens videre vandring opp til gyteplassene blir hindret enten pga for høyt fall eller for sterk strøm ved kulverter. Fiskeforvalter Anton Rikstad kommenterte nylig dette i et innlegg i Adresseavisen. KLV mener dette er et viktig innlegg, spesielt i en tid der sjøørreten er i kraftig tilbakegang blant annet på grunn av lakselus. Dette er et viktig moment å ha med seg i arbeidet i vannområdene. Les Anton Rikstads innlegg i Adresseavisen her og se filmensnutten han tok ved Rennielva i Skogn.

Lenke til mer informasjon...

Innlegg


KLV-innlegg om namsblanken - 2014-11-04
Namsblanken - den unike relikte lille laksen i Øvre Namsen - har de siste 50 årene fått sitt leveområde foringet av store kraftutbygginger. Nå skal snart Olje- og energidepartementet (OED) avgjøre om det skal tillates enda mer kraftutbygging. Les KLVs kommentar til dette i vedlagte innlegg.

Lenke til mer informasjon...

Adressa 04.11.14


Nye avisinnlegg fra KLV - 2014-09-25
Praktisering av fang og slipp under sportsfiske ser ut til å øke og i løpet av årets rekordvarme sommer har det sannsynligvis aldri vært satt tilbake flere laks. KLV savner tydelige regler fra Mattilsynet for når fang og slippfiske kan aksepteres. Les KLVs innlegg i Nationen i vedlagte pdf.fil. KLV har også skrevet et innlegg om sjøørret og lakselus etter at en nye kunnskapsoppsummeringen ble lagt fram på et seminar på NINA 17. september. Det er ingen tvil om at lakselus i perioder skader sjøørreten mye og det i store regioner. Kunnskapen må føre til ytterligere innsats for å redusere luseskadene. Les KLVs innlegg i Adresseavisen i vedlagte pdf.fil.

Fang og slipp


Påmelding til seminar om naturbasert næring i Namdalen 8. oktober - 2014-09-19
Med bakgrunn i spørreundersøkelsen tidligere i høst har vi (KLV, HiNT og TFoU) satt sammen et spennende program for seminaret om naturbasert næring i Namdalen 8. oktober. Hovedmålet med seminaret er å inspirere både eksisterende og potensielle aktører, store som små, innen naturbaserte næringer i Namdalen. Tanken er også at seminaret skal bidra til nettverksbygging og framtidig samarbeid mellom næringsliv og kunnskapsmiljø. Om du driver lakseturisme, tilbyr naturopplevelser, produserer og selger nisjeprodukter eller ønsker å ha din hobby som levebrød vil dette seminaret være noe for deg. Her vil du få presentert suksesshistoriene til godt etablerte aktører og få tips til hvordan du kan gå fram for å skape et marked, hvordan overbevise banken osv. Du vil også bli kjent med de mulighetene som ligger i studiearbeid ved HiNT. Påmeldingsfristen er 3. oktober. For å få med flest mulig er seminaravgiften lav: kr 650,- inkl lunsj og mva. Programmet finner du i vedlagte fil. Der vil du også finne lenke for påmelding og betaling. Vel møtt!

Program med lenke til påmeld


Utedag ved nærelva - 2014-09-18
Sørenget oppvekstsenter bidro med nyttige innspill da KLV og SNO utarbeidet elevheftet ”Hvem bor i elva di?”. Sist tirsdag var hele mellomtrinnet med til skolens nærelv for å hilse på fisken og bunndyrene i elva. Elevene hadde tatt i bruk elevheftet på forhånd og det var en godt forberedt og ivrig gjeng som deltok. Det ble el-fisket og elevene fikk dermed anledning til å hilse på både ørret og ål. Bunndyr ble fanget og bestemt og elevene fikk være med å demonstrere at organismene i elva er avhengige av hverandre. Laksens liv sto også på programmet og elevene fikk selv undersøke hvordan laksen ser ut både utenpå og inni. En fin dag i strålende vær! Elevheftet finner du i vedlagte fil.

Elevheftet


KLV-innlegg om gyro i Rana - 2014-09-17
Les KLVs innlegg som sto i Rana blad i forbindelse med at laksedreperen Gyrodactylus salaris igjen er påvist i Ranavassdraget.

Lenke til mer informasjon...

Innlegg Rana blad


KLV deltok på Villaksens dag - 2014-08-25
Villaksens dag er et landsomfattende arrangement i regi av Norske Lakseelver. For første gang ble denne dagen markert i Overhalla 23. august. KLV deltok med egen stand som ble godt besøkt. Spesielt mange unger var innom standen for å studere et par slektninger av lakselusa i lupe: ”strandkrabben og tangloppa”. Dette var en fin anledning til å presentere elevheftet ”Hvem bor i elva di?” og til å snakke om villaksens trusler til store og små. Det var tydelig at mange satte pris på dette arrangementet, og KLV var glad for å få anledning til å delta.

Lenke til mer informasjon...


Ola Elvestuen til KLV - 2014-08-25
Nestleder i Venstre og leder av Energi- og miljøkomiteen Ola Elvestuen hadde satt av en hel dag hos KLV for å lære mer om villaksen. Det var en interessert og kunnskapsrik politiker som kom. I løpet av dagen ble han oppdatert på villaksens situasjon og de menneskeskapte truslene den er utsatt for. Spesielt ble det satt fokus på situasjonen i verdens største vassdrag med Atlantisk laks - Tana. Namsblankens historie og utfordringer sto også på programmet. Han fikk en demonstrasjon på hvordan naturveilederne i SNO jobber for å formidle kunnskap om villaksen. Det ble også tid til middag på en laksegård der han fikk anledning til å treffe aktører som har laks som næring i både elv og sjø.

Hvitfinnet steinulke - ny fiskeart i Namsenvassdraget - 2014-08-25
Ulkearten ble 15. august funnet under prøvefiske i Tunnsjøen og er aldri påvist i nedslagsfeltet til Namsen tidligere. Bare to små individer ble fanget. Fisken hører til dem som innvandret østfra etter istiden og den er vanlig utbredt øst for kjølen. I 2008 ble ulka funnet i Kvesjøen og Murusjøen i Lierne og kanskje har den vært der helt siden istida. Er den en nyintrodusert art til Namsenvassdraget er det fare for at den vil etablere bestander i både Tunnsjøen og oppstrøms i tilgjengelige småvassdrag og nedover til Namsen. Skulle den etablere bestander vil det i aktuelle områder kunne føre til færre namsblank, villaks og ørret. Foto: Fiskipedia.no...

Les mer

Lenke til mer informasjon...


Sommerens avisinnlegg fra KLV - 2014-08-25
I løpet av sommeren har KLV hatt tre avisinnlegg på trykk. Vi har kommentert regjeringas forslag om vekst i oppdrettsnæringen under forutsetning om nye og strengere lusekrav under tittelen ”Kan mer oppdrettslaks gi færre lakselus?”. Lakselusa er mye omtalt i media og i den sammenheng har vi merket oss at det ofte dukker opp banale feil. Litt folkeopplysning om lakselusa ble derfor gitt i innlegget ”Små og store lakselus på små og store laks”. KLV har også skrevet et innlegg til villaksentusiaster som er redd fisket deres er selektivt og kan endre egenarten til Namsenlaksen: ”Truer fiskerne egenarten til Namsenlaksen?” Innleggene kan du lese her.

KLV innlegg


KLV gjest i "God ettermiddag Trøndelag" - 2014-06-20
19. juni var daglig leder i KLV Frode Staldvik gjest i "God ettermiddag Trøndelag" i NRK. Hør hans kommentarer knyttet til villaksinnsiget.

Lenke til mer informasjon...


Inspirasjonskonferanse - naturbasert næring - 2014-06-19
KLV er invitert med av Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT)og Trøndelag forskning og utvikling (TFoU)for å lage en inspirasjonskonferanse for aktører innen naturbasert næring i Namdalen. Tidspunkt for konferansen er 8. oktober....

Les mer

Namdalsavisa 19. juni


Lærerkurs i Åfjord - 2014-06-17
På forespørsel fra prosjektleder i vannområdet Nordre Fosen arrangerte SNO, KLV og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag et kurs for lærere som ønsker å ta i bruk elva som ”klasserom”. Målet var å inspirere lærere til å gjennomføre feltdager ved skolens nærbekk med utgangspunkt i elvevheftet ”Hvem bor i elva di?”. Kurset gikk av stabelen 16. juni ved Stordalsvatnet i Åfjord kommune....

Les mer


Skolebesøk på Namsen laksakvarium - 2014-06-17
Alle 5. klassingene fra de tre skolene i Grong kommune var mandag 16. juni på besøk hos Namsen laksakvarium. Der fikk de omvisning i akvariet og i kraftstasjonen av ansatte ved Grong fritid. KLV delte ut sitt nypubliserte elevhefte «Hvem bor i elva di», fortalte om laksens livssyklus og dissekerte fisk etter instruksjoner i heftet. Elevene hadde allerede før de kom mye kunnskap om laks og viste stor interesse for både laksens innside og dens livssyklus. Alle hadde erfaring fra å fiske og alle mesket seg stort med egenkomponerte grillpakker med laks og tilbehør. Hvem sa at unger ikke liker fisk? Åå – for en herlig gjeng!

Nytt elevhefte "Hvem bor i elva di?" - 2014-05-21
KLV og SNO har i samarbeid utarbeidet et elevhefte som kan tas i bruk både før og etter et besøk i bekken eller elva. Målgruppen er først og fremst mellomtrinnet, men heftet kan også passe for andre. ...

Les mer

Lenke til mer informasjon...

Hvem bor i elva di?


Miljødag ved Namsskogan skole - 2014-05-19
16. mai hadde 7., 8. og 9. klasse ved Namsskogan skole miljødag. Nasjonalparkforvalter i Børgefjell Tore Tødås og Kent Mikkelsen fra Fjellrevsenteret tok for seg fjellreven, mens Kjersti Hanssen og Marit Hellan fra SNO og Tone Løvold fra KLV hadde biologisk mangfold og namsblanken på programmet. ...

Les mer


Lysark fra KLVs seminar om rømming - 2014-05-19
Lysarkene fra foredragene under KLVs seminar om rømt oppdrettslaks og rømming finner du her. Åpne dokumentet og trykk på foredragstittel for å se lysarkene.

Lysark


Godt seminar om rømt oppdrettslaks - 2014-05-09
KLV arrangerte 8. mai seminar om rømt oppdrettslaks. Hva gjøres for å hindre rømminger, hva skjer når ulykken er ute og hvilke miljøeffekter kan rømt oppdrettslaks gi? Var noen avspørsmålene KLV ønsket å få oppdaterte svar på under seminaret. ...

Les mer


KLV arrangerer seminar om rømt oppdrettslaks - 2014-03-31
Onsdag 7. mai arrangerer Kunnskapssenter for laks og vannmiljø (KLV) et dagseminar om rømt oppdrettslaks. ...

Les mer

Seminarprogram


KLV-innlegg om giftdumping i nasjonale laksefjorder - 2014-03-11
Regjeringen ønsker å legge til rette for vekst i mineralnæringa og det er et stort trykk for å benytte sjødeponi for å bli kvitt avgangsmasser, som også kan inneholde både giftige metaller og kjemikalier. Nærings- og fiskeridepartementet åpner nå for deponering av 2 millioner tonn avgangsmasse i den nasjonale laksefjorden Repparfjorden. Les KLVs innlegg i Dagens næringsliv (10. mars) her.

Lenke til mer informasjon...

DN 10.03.14


KLV-innlegg om sløsing med villaksen - 2014-01-30
Samtidlig med at riksmedia fokuserte på store gevinster ved videresalg av oppdrettskonsesjoner la HI fram sin risikovurdering ved norsk fiskeoppdrett. Les KLVs kommentar publisert i DN 30.01.14....

Les mer

DN30.01.14


KLV-innlegg om steril oppdrettslaks - 2014-01-28
Lakseoppdrett er en viktig næring langs Trøndelagskysten og de fleste politikere ønsker en sterk veskt i antall oppdrettslaks framover. På Namdalskysten viser nå Midt-Norsk Havbruk AS vei,med steril oppdrettslaks i merdene. Les KLV-innlegg i Trønderavisa om bruk av steril oppdrettslaks.

TA28.01.14


KLV-innlegg om steril oppdrettslaks - 2014-01-07
Rømt oppdrettslaks kan skade villaksens egenart og produksjonsevne. Sintefs ingeiør Arne Fredheim mente på Kyst.no 11.12.13 at det alltid vil finnes en viss risiko for uhell som fører til at oppdrettslaks rømmer og at det er flere årsaker til fjorårets rømminger. Med dette utgangspunktet skrev KLV et innlegg om bruk av steril oppdrettslaks som en sekundærsikring. Det blir ikke færre rømminger av å benytte steril oppdrettslaks, men steril hunnlaks gyter ikke. Innlegget ble publisert i Bergens Tidene 07.01.14 først. Les innlegget her.

BT070114


Ny lakselusrapport - 2013-12-20
I dag offentliggjorde Mattilsynet rapporten fra overvåking av lakselus på villfisk i 2013. Dette er bekymringsfull lesing....

Les mer

Lenke til mer informasjon...

Rapport


God jul fra KLV! - 2013-12-20
KLV ønsker villaksen og alle dens venner en god jul og et riktig godt nytt og framgangsrikt år! Foto: Helge Skoglund...

Les mer

Julebrev


Om flytting av ansvaret for villaksen - 2013-12-12
KLV skrev for kort tid tilbake innlegget ”Sårbar villaks på flyttefot?” i forbindelse med at regjeringen vurderte å flytte ansvaret for villaksen fra Miljøverndepratementet til Nærings- og fiskeridepartementet. Før innlegget kom på trykk ble det bestemt at flytting likevel ikke blir aktuelt. Les KLV innlegget her.

KLV-innlegg


Om flytting av ansvaret for villaksen - 2013-12-12
KLV skrev for kort tid tilbake innlegget ”Sårbar villaks på flyttefot?” i forbindelse med at regjeringen vurderte å flytte ansvaret for villaksen fra Miljøverndepratementet til Nærings- og fiskeridepartementet. Før innlegget kom på trykk ble det bestemt at flytting likevel ikke blir aktuelt. Les KLV innlegget her.

KLV-innlegg om gyro - 2013-12-12
Med regjeringens ekstra bevilgning på 10 millioner kr gitt til planlegging og oppstart av bekjempelse av Gyro i Driva kan også Møre og Romsdal om få år være kvitt lakseparasitten. Les innlegg fra KLV "Viktig villaksbevilgning" som blant annet ble publisert i Nationen denne uka.

gyroinnlegg


Kronikk: Villaks og sjøørret – varige verdier - 2013-11-27
Sjøørreten og villaksen i Namdalen har stor verdi. Ingen ønsker å skade disse naturverdiene. Likevel er det ingen selvfølge at vi greier å videreføre livskraftige og høstbare bestander til neste generasjon. Les kronikk av daglig leder i KLV Frode Staldvik. kronikken ble publisert i Namdalsavisa 26. november.

Namdalsavisa 26.11.13


Lysark fra KLVs lakselusseminar - 2013-11-12
Oversikt over foredragene under KLVs seminar "Lakselus - kunnskapsstatus og tiltak i Namdalen" finner du her. Åpne dokumentet og trykk på foredragstittel for å se lysarkene som ble presentert.

Foredrag


Informativt lakselusseminar - 2013-11-07
Interessen for KLVs lakselusseminar 6. november var stor og samlet over 100 deltakere. Bakgrunnen for seminaret var lakselussituasjonen i Namdalen med mye lakselus og stedvis dårlig effekt av de vanligste lakselusmidlene. ...

Les mer

Namdalsavisa


KLV-innlegg om rømt oppdrettslaks i Alta - 2013-10-29
Det er nå stort fokus på rømt oppdrettslaks i Alta etter at det er avdekket spesielt stor andel rømt oppdrettslaks i den øverste delen i Sautso der bestanden allerede er kraftig redusert. ...

Les mer

Lenke til mer informasjon...

KLV-innlegg


KLV er med når HiNT satser på blå sektor - 2013-10-28
Fredag 25. oktober arrangerte Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) en work-shop med bred deltagelse fra nærings- og samfunnsaktører med interesse for blå sektor i regionen. ...

Les mer

lysark HiNT og KLV


KLV arrangerer lakselusseminar - 2013-10-22
Onsdag 6. november arrangerer Kunnskapssenter for laks og vannmiljø et dagsseminar om lakselus. Her vil oppdatert kunnskap bli presentert og diskutert. ...

Les mer

Lenke til mer informasjon...

Program


KLV-innlegg om mer vann til villaks - 2013-10-22
430 eldre vannkraftkonsesjoner i 187 norske vassdrag kan tas opp til revisjon innen 2022. Norges vassdrags- og energidirektorat og Miljødirektoratet har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet og Miljødepartementet nå gått igjennom konsesjonene og har prioritert miljøtiltak i vel 100 av disse....

Les mer

Lenke til mer informasjon...

Adressa 17.10.13


Vinner av beste laks - Forskningsdagene - 2013-10-22
Klasse 9 C fra Høknes ungdomsskole vant den uhøytidelige konkurransen om å forme en laks i SNO/KLVs "natursti" ved Forskningsdagene ved HiNT....

Les mer

Beste Laks 9C


KLV-innlegg om rømt oppdrettslaks - 2013-10-17
Hver høst gjennomføres det overvåkningsfiske etter rømt oppdrettslaks i mange vassdrag. Dette blir flere steder gjort i forbindelse med innsamling av stamfisk. ...

Les mer

Lenke til mer informasjon...

KLV-innlegg TK


KLV-innlegg om kvalitetsnorm - 2013-10-01
Villaksen er den første arten som er gitt en kvalitetsnorm etter naturmangfoldloven. Dette skjedde 20. september og viser hvilken status villaksen har.

Lenke til mer informasjon...

KLV-innlegg


KLV og Forskningsdagene 2013 - 2013-09-26
Arrangementet ved HiNT i forbindelse med Forskningsdagene 2013 var tettpakket, og oppmøtet var stort. 25. september deltok rundt 150 elever fra 7. og 9. klasse på markeringen hvor temaet var ”hav og vann”. I tillegg tok mange studenter fra høyskolen innom. ...

Les mer

Lenke til mer informasjon...


Nå åpner landets første høgskolestudium i sportsfiske! - 2013-09-18
Lørdag 21. september er det offisiell åpning av landets første og eneste høgskoletilbud knyttet til sportsfiske. Årsstudiet sportsfiskebasert næringsvirksomhet er et samarbeid mellom Grong videregående skole og Høgskolen i Nord-Trøndelag. ...

Les mer

Lenke til mer informasjon...

Program


Ny høringsfrist - Norsk Laksesenter - 2013-09-12
Rapport for forprosjektering av Norsk Laksesenter (NLS) er ute til høring. Det planlagte høringsmøte 11. september ble avlyst på grunn av få påmeldte. Isteden har Miljødirektoratet forlenget fristen for å komme med skriftlige høringsuttalelser. Den nye fristen er 20. oktober....

Les mer

Lenke til mer informasjon...

Rapport - NLS


Forskningsdagene 2013 - 2013-09-04
Forskningsdagene i regi Norges Forskningsråd er en årlig festival som blir markert på ulike vis over hele landet. Temaet i år er ”hav og vann”. Formålet med Forskningsdagene er å skape begeistring og oppmerksomhet rundt forskning. I Namsos er KLV i år med som arrangør av Forskningsdagene sammen med Høgskolen i Nord-Trøndelag, HiNT. ...

Les mer

Lenke til mer informasjon...


Rømt oppdrettslaks påvirker villaksens genetikk - 2013-09-04
For første gang er det i et internasjonalt forskningstidskrift vist at rømt oppdrettslaks påvirker villaksen genetisk. ...

Les mer

Lenke til mer informasjon...

NINA-rapport 403


Namsblanken prioritert i valgkampen - 2013-09-04
SV ved 1. kandidat i Nord-Trøndelag Anne Kolstad har skrevet brev til miljøminister Bård Vegard Solhjell der hun ber om at namsblanken får status som prioritert art etter naturmangfoldloven. ...

Les mer

Lenke til mer informasjon...


Rapport - Forprosjektering av Norsk laksesenter - 2013-07-05
Prosjektgruppas rapport for forprosjektering av Norsk Laksesenter er ferdig og er oversendt Miljødirektoratet. Prosjektgruppa har hatt relativt kort tid til disposisjon, men mener å ha hatt en god gjennomgang i forhold til formål og prosjektmål. ...

Les mer

Rapport NLS


Lakseinnsiget overvåkes - 2013-06-04
Det foregår nå overvåkning av lakseinnsiget til Namsenfjorden og Trondheimsfjorden. Overvåkningen baserer seg på fangst i en kilenot ved Agdenes ved innløpet til Trondheimsfjorden og to kilenøter på Statland i Namsenfjorden. På http://laks.nina.no vil NINA sørge for fortløpende oppdateringer hver 3. dag....

Les mer

Lenke til mer informasjon...


Merkeprosjekt Namsen - vinner av gavekort kåret - 2013-05-27
Det ble Bert Sjödin fra Frösön i Sverige som vant gavekortet på 10 000 kroner fra G-sport Overhalla. Sjödin fikk i fjor to laks som var merket i forbindelse med prosjekt "Atferd og spredning av rømt oppdrettslaks og villaks i Namsen og andre elver i Midt-Norge". ...

Les mer

Lenke til mer informasjon...

NINA Rapport 931


Utredning av Nasjonalt Laksesenter - 2013-05-15
I 2012 ble Direktoratet for naturforvaltning (DN) bedt av Miljøverndepartementet om å utrede muligheten for etablering av Norsk Laksesenter (NLS). Dette arbeidet er nå i gang....

Les mer

Lenke til mer informasjon...


KLV om Hardangerfjordforskriften - 2013-05-15
Lakseoppdretterne i Hardanger fikk satt en stopper for Fiskeri- og kystdepartementets (FKD) forskrift som skulle hjelpe utrydningstruede bestander av villaks og sjøørret. Nå er det oppdretterne selv som må vise at de kan drive på en miljømessig bærekraftig måte. ...

Les mer

Lenke til mer informasjon...

Innlegg


Ny rapport om gammel fangstinnretning - 2013-05-13
På Namsen – lakseseminar i Grong 17. april presenterte Carl Ivar Storøy sitt arbeid med å dokumentere og beskrive ”laksegala” i Namsen”. Denne historiske fangstinnretningen ble forbudt i 1979 men har lange tradisjoner i Namsen. Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Kunnskapssenter for laks og vannmiljø. ...

Les mer

Rapport


KLV om Gyro - 2013-04-24
NRK viste 23. april en dokumentar om lakseparasitten Gyrodacktylus salaris. Filmen "Med livet som innsats" stiller blant annet spørsmålstegn ved bruken av rotenon. ...

Les mer

Lenke til mer informasjon...

Innlegg om gyro fra KLV


Innlegg fra KLV om Namsblanken - 2013-04-22
I 2006 fikk Namsskogan kommune tildelt Namsblanken som sin ansvarart av regjeringen. Bevaring av landets mest unike laks kan ikke overlates til en liten kommune med store kraftinntekter. Les innlegg i Dagens næringsliv her.

Innlegg DN


Travel naturveileder - 2013-04-15
Naturveileder Kjersti Hanssen har travle dager. Avtaleboka er full og i løpet av våren vil det bli gjennomført feltdager ved fem skoler. Tre av skolene har bestilt besøk til deres nærbekk, hvor elevene skal bli nærmere kjent med villaksen og livet i elva gjennom ulike aktiviteter, mens de to andre har ønsket et fokus på elvemusling og kysten som friluftsområde. I tillegg vil også ca. 100 elver i 5.klasse bli invitert med til å markere årets Naturmangfolddag den 22.mai på Kalvøya i Bangsund. Det er også lagt planer for ulike arrangementer og besøk til organisasjoner og barnehager. ...

Les mer


Innlegg fra KLV om "mineralstrategien" - 2013-03-25
Stortingets særlige prioritering av villaksen i våre nasjonale laksevassdrag og laksefjorder nevnes ikke i den nylige framlagte strategien for mineralnæringen. ...

Les mer

Lenke til mer informasjon...

Innlegg


Innlegg fra KLV om gyro - 2013-02-13
Spredning av Gyrodactylus salaris er en av de mest omfattende tapsfaktorer mennesket har påført norske laksebestander de siste årene! Til tross for gode metoder for å fjerne parasitten ønsker mange nå å beholde den i Driva. Det er kunnskapsløst, kortsiktig og usolidarisk....

Les mer

Gyroinnlegg


Innlegg fra KLV om lakselus - 2013-02-12
Les siste innlegg fra KLV: "Lakselusa koster villaksinteressene mye". Innlegget ble publisert på kyst.no 12.02.13.

Lenke til mer informasjon...

lakselusinnlegg


Avisinnlegg fra KLV - 2013-02-04
KLV har i løpet av de siste par ukene hatt flere innlegg i dagspressen. Innleggene med følgende overskrifter: Flott med steil oppdrettslaks!Villaksen gis viktig kvalitetsnorm og Villaksen på tørt land i klimadebatten? kan leses her....

Les mer

Inlegg


Naturveiledning i praksis - 2013-01-21
Gjennom ulike aktiviteter i og ved nærbekken har mange barn i Namdalen blitt bedre kjent med livet der. Prosjektet ”Din nærbekk” ble ledet av naturveileder Kjersti Hanssen. Til sammen ble det gjennomført ti feltdager og hele 142 barn og 19 ansatte tatt med til nærbekken sin i løpet av prosjektperioden....

Les mer

Rapport


Rapport fra kurs i naturveiledning om livet i bekken - 2013-01-21
Sammen med fylkesmannen i Nord-Trøndelag og KLV gjennomførte SNO et gratis kurs i naturveiledning om livet i bekken. ...

Les mer

Kursrapport


Villaksen må ha vann! - 2013-01-14
KLV er bekymret for at flere strømkabler til nabolandene våre vil skade villaksen. Les KLVs innlegg i Dagens næringsliv 12.01.12.

DNinnlegg


Kronikk om namsblanken - 2012-12-14
Store deler av namsblankens leveområder er allerede skadet. Da blir det feil å bruke en jomfruelig førkrigselv som utgangspunkt når skadeomfanget av en utbygging av Trongfossen skal beregnes....

Les mer

Kronikk


Erfaringskunnskap om namsblanken - 2012-12-06
Gjennom intervjuer har KLV samlet inn gode historier, informasjon knyttet til tradisjonell bruk og erfaringskunnskap om namsblanken....

Les mer

KLV-notat


Resultater fra genetiske studier i Namsen - 2012-11-08
Frykten for at rømt oppdrettslaks på villaksens gyteplasser kan skade villaksens egenart er stor. Siden 2007 har lokale og regionale lakseinteresser fått gjennomført en del prosjekter i Namsen knyttet til denne problematikken. ...

Les mer

NINA Minirapport


Miljøvernministeren besøker KLV - 2012-10-23
Den 30. oktober får KLV besøk av Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell....

Les mer


KLVs kronikk om vilkårsrevisjoner - 2012-10-15
Miljøforholdene i vannkraftregulerte vassdrag kan nå bedres gjennom revisjon av vilkår i gamle vannkraftkonsesjoner. Arbeidet er omfattende og konsesjonene mange. Priorietering av hvilke vassdrag som blir tatt først blir derfor uhyre viktig. ...

Les mer

Lenke til mer informasjon...

Kronikk Adressa


Spredning av Ørekyte i Namsenvassdraget - 2012-09-19
Ørekyta er en karpefisk som er introdusert og uønsket i Namsenvassdraget. For tre år siden ble den påvist i Tunnsjøelva. Nå er den også påvist i den anadrome delen av vassdraget, ved Gartland....

Les mer

Lenke til mer informasjon...


Mastergradstudent på merkeprosjektet - 2012-08-21
Karina Moe tar Mastergrad ved Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB)....

Les mer


Merkeprosjektet fortsetter - 2012-08-21
På grunn av dårligere fangst og dermed færre merkede fisk enn forventet fortsetter merking av fisk utover ordinær kilenotsesong. ...

Les mer


Merkeprosjektet er i gang - 2012-07-08
NÃ¥ er merkeprosjektet godt i gang. SÃ¥ langt (pr 06.07.12) er det merket 46 laks, hvorav 3 oppdrettslaks. I tillegg er 11 villaks leamerket....

Les mer

Informasjonsplakater


Ny Namsblankplakat - 2012-06-28
KLV har nå fått utarbeidet en informasjonsplakat om Namsblanken....

Les mer

Lenke til mer informasjon...

Plakat


Telemetriprosjekt i Namsen - 2012-06-28
NINA og Aqua Kompetanse AS er nå i gang med et radiotelemetriprosjekt som tar sikte på å sammenligne adferd hos villaks og rømt oppdrettslaks. KLV koordinerer prosjektet lokalt og er med i referansegruppen....

Les mer

Prosjektbeskrivelsen


Lakserike(t) Namdal - 2012-04-27
Daglig leder i KLV har blitt utfordret av Namdalsavisen til å skrive i spalten "min mening". ...

Les mer

Lakseriket


Naturveilederprosjektet videreføres - 2012-04-12
I løpet av de siste par årene har mange barn gjennom ulike aktiviteter blitt inspirert og engasjert av landets første naturveileder-villaks. Nå videreføres prosjektet....

Les mer


Strategisk plan 2012-2015 er klar - 2012-01-11
KLV har nå fått sin første strategiplan. Den viktige strategiprosessen har medført flere grunnleggende diskusjoner om hvilke roller KLV i de nærmeste årene skal ha. ...

Les mer

Strategisk plan 2012-2015


God jul og godt nytt år - 2011-12-29
til alle venner av villaksen

Julebrev 2011


Laks i bøtter og spann - 2011-11-28
Les innlegg om naturveiledning - villaks av daglig leder Frode Staldvik i Namdalsavisa 23.11.11.

Innlegg i Namdalsavisa


Poster/faktaark – forskjell på villaks og oppdrettslaks - 2011-11-21
Rømt oppdrettslaks er en trussel mot laksbestandene. Derfor har både politiske myndigheter, forvaltning og næring en 0-visjon for rømming. Når rømming likevel skjer er det avgjørende at den oppdages raskt og kan stoppes. Med økonomisk støtte fra Fiskeridirektoratet har Kunnskapssenter for laks og vannmiljø utarbeidet en poster (faktaark) som gir kunnskap om hvordan rømt oppdrettslaks ut fra noen synlige kjennetegn kan skilles fra villaks i felt. Folk langs kyst og vassdrag er viktige varslere og faktaarket er et bidrag til at pågående rømminger kan oppdages.

poster


Resultatene fra merkeforsøk 2007 - 2010 i Namsen er klar - 2011-11-14
Resultatene fra merkeforsøkene i Namsen foreligger nå i NINA Rapport 747: ”beskatning og bestandstørrelse av laks i Namsenvassdraget”. Rapporten oppsummerer resultatene fra merkeforsøkene som ble gjort i 2007 (Lea-merking), 2008 (Lea-merking) og 2010 (Lea-merking og radiomerking).

NINArapport 747


Namsblanken – unik, sårbar og truet - 2011-11-14
For å sette fokus på Namsblanken og dens kritiske situasjon er Kunnskapssenter for laks og vannmiljø med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag elektrisitetsverk, Namsskogan kommune og Grong kommune i ferd med å utarbeidet informasjonsmateriell. Nå foreligger en brosjyre, senere kommer også en informasjonsplakat....

Les mer

Lenke til mer informasjon...

brosjyre


Lisbeth Berg-Hansen på besøk - 2011-09-08
Tirsdag 6. september besøkte Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen kilenota ved Kvatningen hvor hun fikk informasjon om prosjektet som tar sikte på å sortere ut mest mulig oppdrettslaks og gi mer kunnskap om hvor stor andel oppdrettslaks som vandrer opp i vassdraget. ...

Les mer

Lenke til mer informasjon...


Mye aktivitet i Namsen - 2011-09-05
Fiskesesongen er over men det er likevel stor aktivitet i Namsen. Sorteringsfiske etter rømt oppdrettslaks med kilenot ved Kvatningen er i gang, overvåkningskameraer er montert ved Sælegghylla, prøver til genetiske analyser fra nesten 1000 yngel er samlet inn og til uka skal NINA prøve ut sin nye El-fiske båt i vassdraget. ...

Les mer


Erik Solheim på besøk - 2011-09-05
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim var på Namdalsbesøk 23. august. Laks og rovdyr sto på programmet. ...

Les mer

Lenke til mer informasjon...


Forskning og overvåking i Namsen 2011 - 2011-07-01
Namsenvassdraget er et nasjonal laksevassdrag. Sikring av lange tidsserier når det gjelder overvåking av rømt oppdrettslaks, yngeltettthet og oppgang i laksetrappene har verdi også i nasjonal sammenheng. Det har også noen av forskningsprosjektene som blir gjennomført i vassdraget. ...

Les mer


Rapport om overvåking- og utfisking av rømt oppdrettslaks - 2011-05-27
Rapport fra overvåking- og utfisking av rømt oppdrettslaks i Namsen og Namsenfjorden 2007-2009 er nå klar. ...

Les mer

Rapportnr11


Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010 - resultater fra merkeforsøket - 2011-05-24
I 2010 ble laks på tur inn Namsenfjorden fanget i kilenøter og merket. 89 laks ble merket med radiomerker mens en større andel ble merket med Lea-merker. Rapport fra fjorårets merkingsprosjekt er nå ferdig. Se vedlagte pdf-fil. ...

Les mer

rapport


Resultat fra overvåkning i laksetrappene i Tømmeråsfossen og Berrefossen - 2011-05-24
Årgarvassdraget og Namsenvassdraget er begge nasjonale laksevassdrag tilknyttet den nasjonale laksefjorden Namsenfjorden. For å overvåke oppgangen i de to vassdragene er det montert fisketeller og videokameraer i laksetrappen i hhv Berrefossen i Øiensåa (Årgårdsvassdraget) og Tømmeråsfossen (Namsenvassdraget). Resultat fra overvåkingen i 2010 er nå klar. ...

Les mer

Lenke til mer informasjon...


Overvåkningskameraer i Namsenvassdraget - 2011-05-24
For å framskaffe mer kunnskap omkring ned og oppvandring av laks i Namsenvassdraget skal det monteres ut undervanns videokameraer i vassdraget. Vannføringen må være lav under monteringen og det er derfor usikkert når forsøket kan starte....

Les mer


www.Namsblanken.no - 2011-05-24
Namsblanken har fått seg egen hjemmeside. I kjølvannet av forprosjektet ”Småblanken – En Europeisk sjeldenhet og Namsskogans verdifulle ansvarsart” er det utarbeidet en egen hjemmeside om Namsblanken. Det tekniske arbeidet er utført av studenter ved HiNT i Steinkjer. ...

Les mer

Lenke til mer informasjon...


Dialog og samarbeid - kronikk - 2011-02-16
I forbindelse med "Laksedialog Trøndelag" sin invitasjon til «stordialog» mellom laksenæringene i Trøndelag mandag 11. februar skrev daglig leder ved KLV en kronikk. Kronikken ble publisert i Namdalsavisa 12. februar. ...

Les mer

Lenke til mer informasjon...


Revisjon-handlingsplan fisketrapper - 2011-01-19
Handlingsplan for restaurering av fisketrapper for anadrom laksefisk (2006-2010) skal revideres....

Les mer

HP 2006-2010


Innleggene fra Villakskonferansen - 2010-12-17
Her finner du sammendrag av de fleste innleggene som ble holdt på KLVs villakskonferanse på Lillestrøm 4. og 5. mai 2010. ...

Les mer

Innlegg-villakskonferansen


Oppdrettslaks skader villaks - 2010-10-27
Rømt oppdrettslaks er en trussel mot villaksen - det er bevist. Derfor har regjering, oppdrettsnæringen og forvaltningen i mange år hatt en nullvisjon mot rømming. I en kronikk i Dagens næringsliv (DN) 27.10.10 presenterer KLV faglige argumenter for å holde fast ved denne nullvisjonen. Les vedlagte kronikk.

Kronikk DN 27. okt.


Død over Gyro i Driva - 2010-10-25
KLV mener at best tilgjengelig kunnskap skal benyttes i forvaltningen av villaksen, det gjelder også for laksedreperen G. salaris i alle gjennværende infiserte vassdrag i Norge. Les KLVs kronikk om planlagte tiltak for å bli kvitt parasitten i Driva. Kronikken ble publisert i Adresseavisen 19.10.10. Foto: Tor Atle Mo

Lenke til mer informasjon...

Kronikk - Gyro i Driva


Feil bruk av lusestatistikk - 2010-10-15
I et innlegg i Dagens Næringsliv 15. oktober kommenterer daglig leder i KLV Frode Staldvik tilsynsdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet sin bruk av tiltaksgrenser. Ved å koble statistikk og forskrift feil kamufleres oppdrettere som ikke gjør jobben sin av de som gjør det. Innlegget i DN er noe forkortet. Blant annet falt poenget om tiltaksgrense basert på villfisk ut. Vedlagt følger KLVs innlegg i sin helhet.

Tiltaksgrense-lakselus


Vannvittig viktig - 2010-10-01
Ideen bak EUs vanndirektiv er at alle vannforekomster skal overlates i minst like god forfatning til våre barn som da vi fikk hånd om dem. Det være seg fjellvann, bekker, elver, grunnvann, fjorder og kystvann. Ideen er fundamentert i vannforskriften. Målet er at forvaltningen av alt vann skal være helhetlig og økosystembasert. For størstedelen av Namdalen – og Norge - startet dette arbeidet for noen uker siden og skal sluttføres i løpet av 2014. Dette er et arbeid som er vannvittig viktig for alle! Les KLVs kronikk i Namdalsavisen 15.09.10.

Lenke til mer informasjon...

kronikk 15.09.10


Rømt oppdrettslaks - en fare for villaksen - 2010-09-28
Under ”Blå konferanse” på Rørvik 21. september påsto seniorforsker Jørgen Ødegård ved Nofima at oppdrettslaksen ikke utgjør noen genfare. Kunnskapssenter for laks og vannmiljø (KLV) mener dette er feil og har gitt sine uttalelser i Namdalsavisa 23. september. KLVs egen kunnskapsoppdatering i bok nr 2 i kunnskapsserien legges til grunn. Boken som har tittelen ”Interaskoner mellom lakseoppdrett og villaks” kan lastes ned fra denne hjemmesiden. Les KLVs innspill i vedlagte artikkel.

NA 23.09.10


Geocatching i Namsen - her er koordinatene - 2010-08-10
Natuveileder Kjersti Hanssen har nå lagt ut to turbokser på Gartland ved Namsenvassdraget. De som besøker disse turboksene vil i tillegg til en spennende skattejakt få med seg gode laksehistorier fra området. ...

Les mer

Lenke til mer informasjon...

koordinater


Totalt 89 laks radiomerket - 2010-08-10
Merkeprosjeket i Namsenvassdraget fortsetter, men selve merkingen av laks er nå avsluttet. Totalt ble 89 laks påmontert radiosender, mens 165 laks ble Lea-merket. Siste fisk ble merket 26. juli. ...

Les mer


Lysark fra villakskonferansen - 2010-07-14
Se de fleste lysarkene fra villakskonferansen på Lillestrøm 4.-5. mai 2010.

Oversikt lysark


Sammendrag av innlegg fra Villakskonferansen - 2010-06-25
Konferansen "Villaksutvalget – 10 år etter. Hvor står vi i dag, og hvor går veien videre?" ble arrangert på Lillestrøm 4. og 5. mai....

Les mer

innlegg på villakskonferansen


Merkeprosjekt i Namsenvassdraget - 2010-06-01
Et stort antall Laks på vei inn Namsenfjorden skal i 2010 fanges og merkes med Lea-merker eller radiosendere....

Les mer

Faktaark merkeprosjekt


God respons på KLVs Villakskonferanse: ”Villaksutvalget - 10 år etter” - 2010-05-11
Vel 130 personer fant veien til Villakskonferansen på Lillestrøm 4.-5. mai....

Les mer

Lenke til mer informasjon...


Naturveileder-villaks på plass! - 2010-05-10
Kjersti Hanssen (30) er landets første naturveileder med hovedfokus på villaks. ...

Les mer

Lenke til mer informasjon...


PÃ¥melding villakskonferansen 4.- 5.mai 2010 - 2010-04-18
PÃ¥meldingsskjema ligger under lenken "Lenke til mer informasjon...".

Lenke til mer informasjon...