Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
 

 

Trusselbildet


Tilbake til Trusselbildet    
 

Andre fysiske inngrep

  Andre fysiske inngrep i elv er for eksempel kanalisering, forbygging (forsterking av elvekanten), utfylling til samferdsel eller bebyggelse, masseuttak/grusgraving, vannuttak, fjerning av kantvegetasjon, brubygging og rørlegging. Inngrepene kan være store eller små. Svært mange av lakseelvene er utsatt for større eller mindre slike inngrep som kan forringe fiskens vandringsmuligheter, gyteområder og leveforhold. Samlet sett kan inngrepene derfor ha en betydelig negativ effekt for produksjonen av anadrom laksefisk. I følge Miljødirektoratet er andre fysiske inngrep med på å forklarer tilstanden i 89 av 465 vassdrag. Vannforskriften har som mål at den økologiske tilstanden i alle små og store vassdrag skal være minimum god. Arbeidet rundt forskriften gir oss dermed bedre oversikt over omfanget av disse inngrepene samtidlig som det settes i gang tiltak for å bedre forholdene mange steder.
Les mer om hvilken betydning fysiske inngrep kan ha for fisken i elva på Miljødirektoratets hjemmeside.


Fysiske inngrep i vassdrag kan gå ut over gyte- og oppvekstforholdene.Foto: Uni Miljø v/Helge Skoglund

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos