Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
 

 

Trusselbildet


Tilbake til Trusselbildet    
 

Bifangst

  Vi vet at laksemolt på vei til oppvekstområdene i havet (postsmolt) passerer gjennom områder der det foregår fiskeri med pelagisk trål etter arter som sild, kolmule og makrell. Dette fisket foregår på samme dyp som villaks oppholder seg og til dels på samme tidspunkt som postsmolt er der. Villaks kan dermed bli fanget under dette fisket. Postsmolt som kommer i trålen kan unnslippe men det er sannsynlig at de kan bli så skadet at de dør. Selv om undersøkelser ikke har avdekket store mengder villaks i de kommersielle fangstene av pelagisk fisk mener forskere at det er stor grunn til å tro at mye villaks fanges eller tar skade under kommersiell tråling, omfanget av dette fisket tatt i betraktning.

Bifangst av villaks er kommentert i rapporter lagt fram av Det internasjonale rådet for havforskning (ICES), men det finnes kun svært usikre anslag av omfanget.
Se rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av ICES om bifangst i pelagisk tråling her.

Den nordatlantiske laksevernorganisasjonen (NASCO) har etablert International Atlantic Salmon Research Board (IASRB) for å fremme samarbeid om forskning vedrørende laks i havet. I følge IASRB har Salsea MERGE prosjektet lagt vekt på det faktum at tilstedeværelsen av postsmolt og pelagisk fiske etter makrell i Norskehavet overlapper i både tid og rom. Les mer om Salsea MERGE prosjektet her.


Hvor mye av laksen som blir fanget under tråling etter pelagisk fisk eller blir tatt i makrellgarn under sin vandring i havet vet vi ikke så mye om. Foto: Eva Thorstad

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos