Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
 

 

Trusselbildet


Tilbake til Trusselbildet    
 

Forsuring

  Hovedårsaken til forsuring er sur nedbør som oppstår ved forbrenning av fossilt brensel. Over 90 % av svovelnedfallet og 80 % av nitrogennedfallet i Norge stammer fra andre land. Sur nedbør har påvirket vannkvaliteten i norske vassdrag siden før 1900. Forsuring gir lavere pH men giftvirkningene skyldes først og fremst økt avrenning av aluminium fra land til vann. Skader på fisk knyttes derfor til pH og aluminium i fellesskap og ikke til pH alene. Les mer om dette i rapport nr 3, fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, kapittel 3.5.2. Rapporten finner du her.

Forsuring har utryddet 25 laksebestander og minst 20 er blitt negativt påvirket av sur nedbør. Hardest rammet er elvene i Agder fylkene, og i deler av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Den sure nedbøren reduseres nå gjennom internasjonale avtaler. Dagens avtaler er ikke tilstrekkelig til at laksen kan leve i mange av de elevene som er hardest rammet og kalkningstiltak for å bedre vannkvaliteten nok er nødvendig. Mindre sur nedbør de senere år har ført til at forbruket av kalk har gått ned. Kalking vil likevel være nødvendig i lang tid for at de utsatte laksebestandene skal bevares.

Reduksjonen i sur nedbør har ført til at mange elver har gått fra å være kronisk sure til bare å ha korte episoder med skadelig surt vann. Mens kronisk forsuring lett kan påvises og overvåkes, kan det være vanskelig å påvise korte episoder på bare timer eller dager. En kortvarig men ikke dødelig episode før smoltutvandring kan ha en langvarig negativ påvirkning på smolten og gi redusert sjøoverlevelse.

Det pågår i dag tiltak i 21 laksevassdrag ved at det tilføres kalk eller natriumsilikat. Vannkvaliteten er derfor tilfredsstillende i de fleste av disse. Direktoratet for Naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) konkluderte i 2010 med at det fremdeles er behov for opprusting av tiltakene og endringer i strategien i flere elver. Les mer om kalking av vann og vassdrag på Miljødirektoratets hjemmeside her.

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos