Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
 

 

Trusselbildet


Tilbake til Trusselbildet    
 

Gyrodactylus salaris

  Gyrodactylus salaris er en parasittisk haptormark som regnes som en av de største truslene mot norske laksebestander. Lakseparasitten finnes ikke naturlig i Norge men ble på 70 og 80 tallet ved uhell introdusert flere ganger til Norge og er til sammen påvist i 49 norske vassdrag. Norsk strategi er å utrydde parasitten. Så langt er det blitt gjennomført kjemiske behandlingstiltak, hovedsakelig ved bruk av rotenon, i 41 elver. I noen vassdrag er det i tillegg til kjemisk behandling blitt brukt sperrer som hindrer gytelaksen å gå opp i hele eller deler av vassdraget. Dette fører til at vassdraget ovenfor sperra blir tømt for lakseunger og parasitten dør ut.
Per mai 2015 er 22 tidligere smittede vassdrag friskmeldte, mens 17 vassdrag er under friskmelding. Før et infisert vassdrag kan friskmeldes må det etter Mattilsynets rutiner systematisk undersøkes i minst fem år etter endt behandling.
Du kan lese mer om Gyrodactylus salaris og hvilke vassdrag som er eller har vært rammet av parasitten i kapittel 10 i rapport nr 8 fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.


Rotenonbehandling i Vefsna. Foto: Ketil Skår

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos