Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
 

 

Trusselbildet


Tilbake til Trusselbildet    
 

Oppvekstforholdene i havet

  I Villaksutvalgets utredning (NOU 1999:9) slås det fast at forekomsten av villlaks i Nord-Atlanteren varierer i lange og korte sykluser. Slike naturlige bestandsvariasjoner virker imidlertid samtidlig med menneskeskapte tapsårsaker noe som gjør det komplisert å vurdere årsaksforholdene til villaksebestandenes utvikling. De siste års høye dødelighet hos villaksen kan både skyldes naturlige sykluser i havmiljøet, menneskeskapte klimaendringer eller en rekke andre menneskeskapte påvirkningsfaktorer.
Den femte hovedrapporten fra FNs Klimapanel ble lagt fram i 2014 konkluderte blant annet med at det er ingen tvil om at det globale klimasystemet blir varmere. Atmosfæren og havet er blitt varmere, mengden av snø og is har avtatt, havnivået har steget, og konsentrasjonen av drivhusgasser har økt. Mange hevder nå at klimaendringer kan være et av bidragene til mange laksebestanders tilbakegang, ved at næringsforholdene i havet gradvis har blitt endret. I løpet av de side 25 årene har forskere observert endringer i artsammensetningen av dyreplanktonet og denne endringen kan bl.a. skyldes klimaendringer.
I Havforskningsrapporten 2012 går det fram at den totale mengden av dyreplankton i Norskehavet har gått ned i perioden fra 1995 og fram til rapporten ble lagt fram. I samme periode har fiskeriforvaltningen bygget opp rekordstore bestander av pelagisk og dyreplanktonspisende fisk, som for eksempel de pelagiske fiskene sild og makrell, i Norskehavet. Noen forskere tror nå at de pelagiske fiskene spiser så mye dyreplankton i konkurranse med laksesmolten at det kan forklare noe av nedgangen i laksebestandene. Forskere venter en nedgang i bestandene av planktonspisende fisk. Les Havforskningsinstituttets rapport fra 2012 her.

Laksesmolten beiter blant annet krepsdyrplankton når den kommer ut fra elvene og ut i havet. En ofte omtalt teori er derfor at lite dyreplankton kan gi en dårlig start for laksesmolten og at spesielt ensjøvinter villaks kommer tilbake til elvene små og magre. Les mer om marin overlevelse i rapport nr 5 fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning her.


Små og tynn ensjøvinterlaks som ikke har fått tak i nok mat? Foto: Anton Rikstad

SALSEA-Merge er et stort internasjonalt forskningsprogram som har som hovedmål å studere årsaker til den økte dødeligheten av atlantisk laks i havet. Prosjektet startet i 2008. Gjennom å koble genetiske og økologiske studier har prosjektet økt kunnskapen om hvordan bestandene vandrer og fordeler seg i nord-øst Atlanteren og gitt økt forståelse om laksens liv i havet. SALSEA-Merge er et NASCO-program. Ytterligere informasjon finner du her.

Les også rapport fra SALSEA-Merge; "Atlantic salmon at sea: Findings from recent research and their implications for management" fra mai 2012 her.

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos