Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
 

 

Trusselbildet


Tilbake til Trusselbildet    
 

Rømt oppdrettslaks på villaksens gyteområder

  Omtrent helt fra oppdrettsnæringens start på 1970 tallet har det blitt observert rømt oppdrettslaks i elvene våre. Nå vet vi at rømt oppdrettslaks kan bli kjønnsmoden og gyte sammen med villaks eller andre rømte oppdrettslaks. Skjer dette årlig vil egenskapen til villaksen i elva endres og det vi kan kalle villaksens egenart forsvinner. Villaksen har da mistet den spesielle tilpasningen til elva og eksperimenter har vist at da kan lakseproduksjonen bli mindre.
Ved hjelp av nye genetiske metoder er det nå dokumentert store genetiske endringer hos villaks i fem av 20 undersøkte norske vassdrag etter innblanding av rømt oppdrettslaks. I følge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) er rømt oppdrettslaks den påvirkningsfaktoren som har størst påvirkningsgrad og høyest risiko for å gi ytterligere skade på villaksen.
I følge Miljødirektoratet er rømt oppdrettslaks medvirkende til kategoriplasseringen i hele 330 av 465 vassdrag. På grunn av tilstedeværelsen av rømt oppdrettslaks i samtlige vassdrag er det ingen vassdrag som kan plasseres i tilstandsklasse svært god.
Innslaget av rømt oppdrettslaks i sportsfisket har i følge VRL vært forholdsvis stabilt de siste 10 årene, med et gjennomsnitt de fleste år på 3-9 %. Innslaget i prøvefiske og stamfiske om høsten like før gyting har de siste tretten årene vært på 11-18 %. Rømt oppdrettslaks vandrer generelt senere opp i elvene enn villaks.
Oppdretterne skal selv melde fra til myndighetene når og hvor mye fisk som rømmer. I 2013 ble det rapportert om rømming av 198 000 oppdrettslaks, mens rømmingstallet for 2014 var 303 000. På Fiskeridirektoratets hjemmeside finner du statistikk over rapporterte rømminger. Se de oppdaterte rømmingstallene her.

Mer om rømmingshindrende tiltak som er i verksatt kan du lese om her.

Riksrevisjonen har gitt forvaltningen skarp kritikk for ikke å følge opp Stortingets krav til en miljømessig bærekraftig utvikling av lakseoppdrettsnæringen. Rømminger med påfølgende skader på villaksen står der sentralt. Riksrevisjonens rapport finner du her. Oppdrettsnæringen har de siste årene vokst kraftig og i 2014 ble det satt ut 281 millioner oppdrettssmolt i norske oppdrettsanlegg. Dette er svært mye høyere enn det totale innsiget av villaks til norske elver som i 2012 ble estimert til rundt 478 000. Så selv om bare en bitte liten andel av oppdrettslaksen rømmer er det merkbart i elvene. I 2013 starter det kommersielle forsøk med steril oppdrettslaks. Mange mener bruk av steril oppdrettslaks er den optimale løsningen for å hindre genetisk innblanding hos villaksen. I kapittel 6 i rapporten Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014 kan du lese mer om rømming og genetisk påvirkning. Les mer om steril triploid laks i kapittel 11 (11.4) i samme rapport.

Les mer om rømt oppdrettslaks i rapport nr 5, kapittel 7 fra VRL her. Se også bok nr 2 i KLVs Kunnskapsserie: "Interaksjoner mellom lakseoppdrett og villaks".


Ved å trykke på bildet, kan du laste ned en pdf-utgave av boka.
Boka kan også kjøpes ved å kontakte KLV

 
Villaks (Illustrasjon: Robin Ade)   Oppdrettslaks (Illustrasjon: Robin Ade)

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos