Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
 

 

Trusselbildet


Tilbake til Trusselbildet    
 

Smittepress - sjøfasen

  For villaksen i havet eksisterer det, med unntak av lakselusa, lite kunnskap om smittepresset. Les mer om lakselusa her.

Smittepresset for flere av de sykdommene som rammer oppdrettslaksen er godt kartlagt og overvåket. Mulighetene for å oppdage om det skjer endringer i infeksjonsbildet hos villaks i sjøfasen er små fordi vi mangler gode metoder for dette. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning mener det er grunn til å hevde at smittepresset mot villaks har økt betydelig de siste 20-30 årene. Dette fordi infektive organismer kan oppformeres hos oppdrettslaks. Vertsantallet vokser stadig og hvert år blir millioner oppdrettslaks syke av ulike infeksjonssykdommer. Smittes villaks kan de dø eller bli svekket. Villaks som er mindre og magrere enn normalt er i de siste to-tre årene observert uten at man med sikkerhet vet årsakene til tilstanden. En svekket villaks er mer sårbar for andre påvirkningsfaktorer og er for eksempel et lettere bytte for predatorer.


Lengde 430 gram, vekt 46 cm. For lite mat eller sykdom?
Foto: Torger Haugen

Veterinæringstituttet (VI) og Havforskningsinstituttet (HI) startet i 2012 et samarbeid om helseovervåking av ville anadrome laksefisk. Den første rapporten kom i 2012. Overvåkningsdata fra perioden 2012-2014 viser svært få funn av sykdomsfremkallende virus i vill laksefisk. I følge VI kan det kan være flere årsaker til dette. Det kan hende at villfisken ikke blir utsatt for tilstrekkelig smittepress eller at den klarer å kvitte seg med smitten, men det er også mulig at smittet villfisk rett og slett ikke blir fanget fordi den svekkes og dør. Les overvåkningsrapporten fra 2014 her.

I mai 2015 arrangerte KLV et seminar med fokus på helsesituasjonen hos ville anadrome laksefisk og om denne kan påvirkes av sykdom i lakseoppdrett. Lysarkene fra seminaret kan du lese her.

Les mer om sydomssituasjonen for villaks i rapport nr 3 og rapport nr 5 fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Ønsker du mer informasjon om de ulike smitteagens og sykdommer kan du prøve hjemmesidene til Veterinærinstituttet.

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos