Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
 

 

Trusselbildet


Tilbake til Trusselbildet    
 

Vassdragsregulering

  Vassdragsreguleringer for produksjon av elektrisk kraft har vært en av de mest omtalte negative faktorene for norske laksebestander i følge Villaksutvalget (NOU 1999:9). Det skyldes både det lange tidsrommet som vannkraftutbygging har foregått i og det store omfanget. Den mest aktive utbyggingsperioden var 1950-1985 med de største utbryggingene på 1960- og 1970-tallet.

I følge Miljødirektoratet er vassdragsreguleringsinngrep en avgjørende påvirkning på laksebestandene i 115 av totalt 465 laksevassdrag. 25 % av alle lakseelvene i Norge er dermed negativt påvirket av vassdragsreguleringer hvor formålet er kraftproduksjon.
Vassdragsreguleringer fører til endringer av fysiske forhold i elva. Vassdragreguleringer kan derfor ha innvirkning på oppvandrings- og gyteforhold for voksen laks, på egg- og yngelutvikling, på nærings- og oppvekstforholdene for lakseunger og på smoltens og vinterstøingens utvandringsmuligheter.
Les mer om ulike inngrep knyttet til vannkraftreguleringer og hvordan de påvirker fisken i elva på Miljødirektoratets hjemmeside.
Det finnes tiltak som kan kompensere for skader forårsaket av vassdragsregulering. Det er også mulig å gjennomføre vassdragsreguleringer med reduserte, negative virkninger. Dette kan du lese mer om i boken "Effekter av vassdragsregulering på villaks" som er utgitt av KLV.


Ved å trykke på bildet, kan du laste ned en pdf-utgave av boka.
Boka kan også kjøpes ved å kontakte KLV

Svært mange eldre konsesjoner for vannkraftproduksjon skal i løpet av de nærmeste 10-15 årene gjennomgå revisjon av vilkårene. Dette er revisjoner som kan rette opp miljøskader. Les mer om revisjonsarbeidet på NVEs hjemmeside.
Vannforskriften ble innført i 2007. Forskriften har også mål om å rette opp negative effekt av vannkraftreguleringer. Les mer om forskriften på vannportalen.


Fiskumfoss i Namsenvassdraget Foto: Eva B. Thorstad

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos