Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

    En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet
     
 

 

Trusselbildet


Tilbake til Trusselbildet    
 

Smittepress - ferskvannsfasen

  Helsesituasjonen hos villaks er dårlig kartlagt for de fleste sykdommer og parasitter og det blir gjennomført få systematiske landsomfattende undersøkelser. I ferskvannsfasen har det imidlertid lenge vært overvåking av lakseunger med hensyn på lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Skadevirkningene av gyro er godt dokumentert. Mer om gyro og linker til mer detaljert informasjon finner du her. Det har også lenge pågått undersøkelser av kultiveringsanleggenes stamfisk for å hindre at sykdomsfremkallende organismer blir tatt inn, oppformeres og settes ut sammen med kultivert fisk. Stamfisken har først og fremst blitt undersøkt for en bakterie som forårsaker bakteriell nyresyke (BKD) og et virus som forårsaker infeksiøs pankreasnekrose (IPN). Veterinæringstituttet (VI) og Havforskningsinstituttet (HI) startet i 2012 et samarbeid om helseovervåking av ville anadrome laksefisk. VI har ansvar for helseovervåkningen i ferskvann mens HI er ansvarlig for helseovervåkningen i saltvann. Den første rapporten kom i 2013. Tabellen under gir en oversikt over hvilke sykdomsorgansimer VI undersøkte stamfisken for i 2012. Både stamfisk som ble samlet inn til levende genbank og til kultiveringsanlegg ble undersøkt. PRV var den eneste infeksjonen som hadde forholdsvis høy forekomst i villaks (24,4 %). Andre infeksjoner ble påvist i enkeltfisk.

Les overvåkningsrapporten fra VI og HI her. Flere infektive (sykdomsfremkallende) organismer er påvist hos villaks i ferkvannsfasen men kunnskap om hva disse har å si for bestandene er fortsatt mangelfull. Sykdommen Parasittær nyresyke (PKD) er påvist i mange norske elver. Sykdommen rammer laks- og sjøørretunger og mistenkes å gi høy dødelighet.

I følge et notat om sykdomssituasjonen hos villaks utarbeidet på oppdrag fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) er det i utgangspunktet ikke forventet at patogener (virus, bakterier, sopp og parasitter) som forekommer naturlig skal utgjøre noen alvorlig trussel mot bestander av ville laksefisk. Ved endringer av naturlige betingelser ved for eksempel introduksjon av nye patogener, økt fisketetthet, endring av vannkvalitet og vanntemperatur, er det observert sykdomsutbrudd og lokalt stor dødelighet. For eksempel forventer forskerne flere utbrudd av PKD på grunn av klimaendringer i framtiden.
Se rapport nr 3 og rapport nr 5 fra VRL om sykdomssituasjonen for villaks her.

   
 
   Besøksadresse: Finn Christiansens vei 1  Telefon: 478 91 943 / 414 95 000  E-post: Laksesenteret@hint.no  Postadresse: Postboks 313 7801 Namsos